Společné zdanění manželů 2023: Co se letos vyplatí?

Společné Zdanění Manželů 2023

Podmínky pro společné zdanění

Manželé v České republice si mohou vybrat, zda podají daňové přiznání samostatně, nebo společně. Společné zdanění manželů může přinést finanční výhody, ale je důležité znát podmínky. Pro společné zdanění v roce 2023 musí manželé splnit několik kritérií. Zaprvé musí být po celý kalendářní rok 2023 oddáni a žít ve společně obývané domácnosti. Zároveň nesmí být jeden z manželů ve výkonu trestu odnětí svobody. Důležité je, aby alespoň jeden z manželů měl příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. To zahrnuje například příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu. Společné zdanění se naopak neuplatní, pokud jeden z manželů uplatňuje výdaje paušálem. Manželé si musí dát pozor i na situaci, kdy jeden z nich má příjmy z podnikání, u kterých uplatňuje daňovou evidenci. V takovém případě je společné zdanění možné pouze, pokud si manželé nezvolili zvláštní způsob zjištění daně z příjmů. Volba společného zdanění se provádí v daňovém přiznání a platí pro daný kalendářní rok. Manželé by si měli porovnat, zda je pro ně výhodnější společné, nebo samostatné zdanění.

Výhody společného zdanění

Společné zdanění manželů, zkráceně SZM, je v roce 2023 stále aktuální možností, jak optimalizovat daňovou zátěž rodiny. Manželé si můžou odečíst od své daňové povinnosti dvojnásobek slevy na poplatníka, což dělá v roce 2023 celkem 60 480 Kč. To se hodí obzvlášť v případech, kdy má jeden z manželů výrazně vyšší příjem než ten druhý. Typicky, když jeden z partnerů pracuje na plný úvazek a druhý se stará o děti nebo má jen částečný příjem. Díky společnému zdanění se daň počítá z nižšího základu, což znamená, že rodina zaplatí na daních méně a zbyde jí tak více peněz na útratu. Společné zdanění se ale nemusí vždy vyplatit. Pokud mají oba manželé srovnatelné příjmy, nemusí být úspora tak vysoká. Vždy je proto dobré si před podáním daňového přiznání spočítat, zda se vám společné zdanění vyplatí, nebo zda je pro vás výhodnější podat daňové přiznání samostatně.

Nevýhody společného zdanění

Společné zdanění manželů, ačkoliv pro mnohé páry výhodné, s sebou nese i jistá úskalí. Ne vždy je sdílení daňové povinnosti tou nejvýhodnější variantou. Pokud jeden z manželů dosahuje výrazně vyššího příjmu než druhý, může společné zdanění vést k přesunu do vyšší daňové progrese a tím pádem k celkově vyšší daňové zátěži. V roce 2023 se daňové sazby a slevy nemění, nicméně i tak je nutné zvážit, zda se společné zdanění vyplatí. Manželé s dětmi by měli zohlednit i daňové zvýhodnění na děti, které se uplatňuje až po stanovení daně. V případě, že jeden z manželů čerpá daňový bonus, může společné zdanění vést k jeho krácení nebo dokonce ztrátě. Nezbytné je zvážit i administrativní náročnost. Společné zdanění vyžaduje vyplnění daňového přiznání za oba manžele, což může být pro některé páry komplikací. Před rozhodnutím o společné daňové povinnosti je vhodné zkonzultovat situaci s daňovým poradcem, který zohlední individuální finanční situaci a doporučí nejvýhodnější řešení.

Sdílení příjmů a výdajů

Společné zdanění manželů, zkráceně také sdílení příjmů a výdajů, je v České republice oblíbeným způsobem, jak optimalizovat daňovou povinnost. V roce 2023 se na pravidlech pro společné zdanění nic nemění. Manželé, kteří se rozhodnou pro společné zdanění, sčítají své příjmy a výdaje a daň se následně vypočítává z této společné základny. To může být výhodné v případě, kdy má jeden z manželů výrazně vyšší příjem než druhý, nebo v případě, kdy jeden z manželů uplatňuje vysoké slevy na dani, jako je například sleva na studenta. Pro uplatnění společného zdanění manželů v roce 2023 je nutné splnit několik podmínek. Manželé musí být sezdáni po celý kalendářní rok, musí žít ve společné domácnosti a alespoň jeden z nich musí být daňovým rezidentem České republiky. Společné zdanění manželů je možné uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Formulář daňového přiznání je dostupný na webových stránkách Finanční správy. Společné zdanění manželů je dobrovolné a manželé si každý rok volí, zda tuto možnost využijí, či zda podají daňové přiznání každý sám za sebe.

Sleva na dani na manželku/manžela

Společné zdanění manželů v roce 2023 umožňuje uplatnit slevu na dani na manželku/manžela. Tuto slevu může uplatnit jeden z manželů, který měl v daném roce zdanitelné příjmy. Pro uplatnění slevy nesmí příjmy druhého z manželů přesáhnout 68 000 Kč za rok 2023. Do příjmů se započítávají příjmy ze závislé činnosti, podnikání i kapitálového majetku. Nezapočítávají se příjmy od daně osvobozené, například příjmy z prodeje nemovitosti. Výše slevy na dani na manželku/manžela činí pro rok 2023 částku 24 840 Kč ročně. Sleva se uplatňuje v daňovém přiznání nebo prostřednictvím zaměstnavatele formou daňového zvýhodnění. Pro uplatnění slevy je nutné splnit podmínku, že manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti. Společná domácnost znamená, že partneři sdílí příjmy a výdaje a společně pečují o domácnost. Společné zdanění manželů s uplatněním slevy na dani na manželku/manžela může být výhodné pro rodiny, kde jeden z partnerů má výrazně vyšší příjem než druhý.

Daňové zvýhodnění na děti

Společné zdanění manželů v roce 2023 přináší i výhody v podobě daňového zvýhodnění na děti. Pokud splňujete podmínky pro společné zdanění, můžete uplatnit daňové zvýhodnění na každé nezaopatřené dítě žijící s vámi v domácnosti. Výše daňového zvýhodnění se liší podle počtu dětí a v roce 2023 činí 17 040 Kč ročně na první dítě, 20 400 Kč na druhé dítě a 25 800 Kč na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění se uplatňuje měsíčně a snižuje daňovou povinnost poplatníka daně. Pokud daňová povinnost není dostatečně vysoká, aby se daňové zvýhodnění uplatnilo v plné výši, vzniká nárok na daňový bonus. Daňový bonus se vyplácí formou peněžní dávky a je omezen maximální výší. Pro rok 2023 je maximální výše daňového bonusu 74 640 Kč na jednoho poplatníka. Společné zdanění manželů tak může být výhodné pro rodiny s dětmi, jelikož umožňuje uplatnit vyšší daňové zvýhodnění a snížit tak daňovou zátěž.

Vyšší daňový bonus

Společné zdanění manželů v roce 2023 přináší i možnost využít vyšší daňový bonus. Ten se odvíjí od počtu vyživovaných dětí a výše příjmů. Pro rok 2023 platí, že na první dítě náleží daňový bonus ve výši 17 330 Kč za rok, na druhé dítě 20 700 Kč a na třetí a každé další dítě 25 860 Kč za rok. Manželé si můžou zvolit, kdo z nich uplatní daňový bonus na děti. Většinou je výhodnější, aby bonus uplatňoval ten z manželů, který má vyšší příjmy. Pokud příjmy jednoho z manželů nedosahují výše daňového bonusu, přechází jeho nevyužitá část na druhého z manželů. Pro rok 2023 je hranice pro uplatnění daňového bonusu stanovena na minimálně 6násobek minimální mzdy, což v roce 2023 činí 103 200 Kč. Pokud příjmy jednoho z manželů nedosahují této částky, nemůže daňový bonus uplatnit vůbec. Společné zdanění manželů tak může být výhodné i z hlediska daňového bonusu, jelikož umožňuje jeho efektivnější využití.

Vliv na daňové slevy

Společné zdanění manželů v roce 2023 může mít významný vliv na daňové slevy. Manželé, kteří se rozhodnou pro společné zdanění, uplatňují slevy na dani pouze jedenkrát, a to ve dvojnásobné výši. To se týká například slevy na poplatníka, slevy na studenta nebo slevy na invaliditu. Je důležité si uvědomit, že slevy se nezdvojnásobují, pokud je uplatňuje pouze jeden z manželů. Například pokud má pouze jeden z manželů nárok na slevu na invaliditu, uplatní si ji pouze on ve standardní výši. Společné zdanění manželů může být výhodné pro páry, kde jeden z manželů má výrazně vyšší příjem než druhý. V takovém případě se uplatnění slev na dani u manžela s vyšším příjmem projeví výraznějším snížením daňové povinnosti. Naopak, pokud mají oba manželé srovnatelné příjmy, nemusí být společné zdanění tak výhodné, jelikož se slevy uplatní pouze jednou. Před rozhodnutím o společném zdanění je proto vhodné zvážit všechny faktory a porovnat si daňovou zátěž při obou variantách.

Podání daňového přiznání

Společné zdanění manželů je v roce 2023 stále aktuální možností, jak optimalizovat daňovou zátěž rodiny. Manželé, kteří se rozhodnou pro společné zdanění, podávají pouze jedno daňové přiznání za oba. Do tohoto přiznání zahrnují příjmy a výdaje obou manželů. Pro podání daňového přiznání za rok 2023 mají manželé čas do 1. dubna 2024. Pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání do 3. července 2024. Společné zdanění manželů může být výhodné zejména v případech, kdy jeden z manželů má výrazně vyšší příjmy než druhý. Díky společnému zdanění se příjmy a výdaje obou manželů zprůměrují, což může vést k nižší celkové dani. Pro posouzení, zda je pro vás společné zdanění výhodné, doporučujeme konzultovat daňového poradce. Ten vám na základě vaší konkrétní situace spočítá daňovou povinnost při samostatném i společném zdanění a doporučí vám tu výhodnější variantu.

Změny pro rok 2023

Společné zdanění manželů nebo registrovaných partnerů i v roce 2023 zůstává atraktivní volbou pro mnoho párů. Manželé si můžou odečíst od své daňové povinnosti dvojnásobek základní slevy na poplatníka, což v roce 2023 dělá 60 480 Kč. Pro uplatnění slevy je potřeba, aby jeden z manželů příjem neměl, nebo jeho zdanitelné příjmy nepřesáhly 79 200 Kč za rok 2023. Společné zdanění manželů se uplatňuje na základě podepsaného Prohlášení poplatníka, které se podává do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Formulář je dostupný na webových stránkách Finanční správy. Manželé si můžou zvolit, zda si rozdělí daňový základ v poměru 50:50, nebo v jiném poměru. Pro rok 2023 se nemění ani podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Výše daňového zvýhodnění se odvíjí od počtu vyživovaných dětí a výše příjmů. Pro rok 2023 platí, že daňové zvýhodnění na první dítě činí 17 330 Kč, na druhé dítě 20 700 Kč a na třetí a každé další dítě 25 860 Kč. Společné zdanění manželů může být výhodné i z hlediska uplatnění dalších daňových slev a úlev. Patří mezi ně například sleva na studenta, úroky z hypotéky nebo dary. Před podáním daňového přiznání je vždy vhodné zvážit všechny možnosti a zvolit tu nejvýhodnější variantu.

Příklad výpočtu daně

Manželé Karel a Lenka si chtějí spočítat, zda se jim vyplatí společné zdanění manželů za rok 2023. Karel si za rok 2023 vydělal 600 000 Kč hrubého a Lenka 450 000 Kč hrubého. Oba dva uplatňují slevu na poplatníka. Pro zjednodušení výpočtu nebudeme uvažovat žádné další slevy ani daňové odpočty. V případě samostatného zdanění by Karel platil daň z příjmu ve výši 87 000 Kč a Lenka 49 500 Kč. Celkem by tedy na dani z příjmu zaplatili 136 500 Kč. V případě společného zdanění manželů sečtou své hrubé příjmy, tedy 600 000 Kč + 450 000 Kč = 1 050 000 Kč. Z této částky se vypočítá daň z příjmu, která činí 178 500 Kč. Tuto daň si poté manželé rozdělí na polovinu, tedy každý z nich zaplatí 89 250 Kč. V tomto konkrétním případě by manželé společným zdaněním ušetřili 47 250 Kč (136 500 Kč - 89 250 Kč = 47 250 Kč). Je však důležité si uvědomit, že výše daňové úspory se liší případ od případu a závisí na mnoha faktorech, jako jsou například výše příjmů obou manželů, uplatňované slevy a odpočty. Proto je vždy vhodné před podáním daňového přiznání zvážit obě varianty a vybrat tu výhodnější.

Užitečné informace a odkazy

Pro bližší informace o společném zdanění manželů v roce 2023 se můžete obrátit na finanční úřad, případně využít online zdroje. Na webových stránkách Finanční správy ČR naleznete aktuální informace o daňové legislativě, včetně problematiky společného zdanění manželů. Dále zde najdete potřebné formuláře k podání daňového přiznání, a to jak v elektronické, tak i v tištěné podobě. Užitečné informace a rady ohledně daní a daňových povinností nabízí také specializované webové portály zaměřené na finance a daně. Na těchto portálech často naleznete i daňové kalkulačky, které vám pomohou s orientační kalkulací daňové povinnosti. Nezapomeňte, že daňová legislativa se může měnit, proto je důležité sledovat aktuální informace a v případě nejasností se obrátit na odborníka.