Penzijní připojištění 2024: Co se chystá?

Penzijní Připojištění Změny 2024

Výše státního příspěvku

Od roku 2024 dochází k několika změnám v systému penzijního připojištění, které se dotknou i výše státního příspěvku. Ten je důležitou součástí spoření na penzi a jeho výše se odvíjí od výše vašeho měsíčního příspěvku. Dobrou zprávou je, že maximální měsíční státní příspěvek se od roku 2024 zvyšuje. Zatímco do konce roku 2023 je maximální možná částka státního příspěvku 230 Kč, od roku 2024 se tato hranice posouvá na 340 Kč. Zvýšení maximální výše státního příspěvku je jistě pozitivní zprávou pro všechny, kteří si spoří na penzi. Pro získání maximálního státního příspěvku bude od roku 2024 nutné spořit alespoň 1 000 Kč měsíčně. Nezapomeňte, že státní příspěvek je pouze jednou z výhod penzijního připojištění.

Změny daňové úlevy

Od roku 2024 nás čekají změny v daňové úlevě na penzijní připojištění, které jsou součástí třetího pilíře důchodové reformy. Hlavní novinkou je navýšení maximální částky, ze které si můžete odečíst daňovou úlevu, z dosavadních 24 000 Kč na 36 000 Kč ročně. To znamená, že pokud budete spořit maximální možnou částku, můžete si měsíčně snížit daňový základ až o 3 000 Kč. Zvýšení limitu pro daňovou úlevu je skvělou zprávou pro všechny, kteří chtějí na důchod spořit více a zároveň ušetřit na daních. Pro ty, kteří si spoří méně, se nic nemění a i nadále si mohou odečíst 15 % ze svých příspěvků, maximálně však 24 000 Kč ročně. Důležité je si uvědomit, že daňová úleva se počítá z vašich zaplacených příspěvků, nikoliv ze státního příspěvku nebo zhodnocení vašich peněz. Změny v daňové úlevě na penzijní připojištění jsou platné od 1. ledna 2024. Pro více informací o tom, jak změny ovlivní vaše spoření, se obraťte na svého finančního poradce.

Vliv inflace na spoření

Inflace představuje pro spoření s penzijním připojištěním nemalou výzvu. Zjednodušeně řečeno, inflace znehodnocuje hodnotu peněz v čase. To znamená, že peníze, které si dnes spoříte, budou mít v budoucnu menší kupní sílu. Váš naspořený milion korun dnes vám za dvacet let nezaručí stejnou životní úroveň, jakou by vám zajistil dnes. Změny v penzijním připojištění v roce 2024 se snaží reagovat na tuto výzvu a nabídnout klientům atraktivnější možnosti zvážení. Informace o změnách v penzijním připojištění v roce 2024 zdůrazňují potřebu zhodnocování úspor nad rámec inflace. Důležité je sledovat, jak se vyvíjí inflace a jak na ni reagují investiční strategie vašeho penzijního fondu. Nebojte se obrátit na svého finančního poradce, který vám pomůže zorientovat se v nabídce a vybrat tu nejlepší variantu pro vaše potřeby a cíle.

Poplatky a jejich úprava

Od roku 2024 se chystají změny v penzijním připojištění, které se dotknou i poplatků. Ačkoliv přesná podoba úpravy poplatků zatím není jasně daná, spekuluje se o několika variantách. Jednou z nich je možnost zavedení stropu na poplatky za správu, čímž by se zamezilo jejich neúměrnému nárůstu. Další variantou je úprava poplatků za zhodnocení, které by mohly být více navázány na skutečný výnos fondu.

Cílem těchto změn je především zatraktivnit penzijní připojištění pro stávající i nové účastníky a zajistit, aby poplatky byly spravedlivé a transparentní. Zároveň by úprava poplatků měla vést ke zvýšení výnosů pro klienty. Je důležité sledovat aktuální informace a případně zvážit úpravu své stávající smlouvy o penzijním připojištění s ohledem na plánované změny.

Nové investiční možnosti

Od roku 2024 nás čekají změny v penzijním připojištění, které přinášejí nové investiční možnosti. Tyto změny se týkají především fondů, do kterých si můžete spořit. Nově budou k dispozici dynamické fondy s potenciálem vyššího zhodnocení, ale také s vyšším rizikem. Tyto fondy budou investovat do akcií a dalších investičních nástrojů, které mohou přinést zajímavé výnosy, ale zároveň s nimi souvisí i možnost kolísání hodnoty investice. Pro konzervativní investory budou i nadále k dispozici fondy s garantovaným výnosem, které jsou vhodné pro ty, kteří preferují bezpečnost a stabilitu. Důležité je zvážit svůj investiční horizont a toleranci k riziku. Pokud si spoříte na důchod v horizontu několika desítek let, můžete zvážit investici do dynamických fondů. Naopak, pokud si spoříte na kratší dobu a nechcete riskovat ztrátu vložených prostředků, je pro vás vhodnější volbou konzervativní fond. Než se rozhodnete, jakým způsobem budete své penzijní připojištění spravovat, doporučujeme vám prostudovat si veškeré dostupné informace a poradit se s finančním poradcem.

Přechod k jinému fondu

Od roku 2024 dochází k zásadním změnám v systému penzijního připojištění, které se dotknou i možnosti přechodu k jinému fondu. Zatímco dříve bylo možné měnit fond jednou za rok bez poplatků, od roku 2024 se pravidla zpřísňují. Přechod k jinému fondu bude možný pouze jednou za 5 let. Výjimku budou tvořit situace, kdy účastník změní zaměstnavatele a nový zaměstnavatel přispívá do jiného fondu. V takovém případě bude možné fond změnit bez sankcí. Důležité je zmínit, že při předčasném přechodu k jinému fondu, tedy dříve než po uplynutí 5 let, bude účastníkovi účtován poplatek. Výše poplatku se bude lišit v závislosti na zvoleném fondu a době trvání smlouvy. Před samotným přechodem k jinému fondu je proto nezbytné pečlivě zvážit všechna pro a proti a prostudovat si podmínky jak stávajícího, tak i nového fondu. Doporučuje se konzultovat změnu fondu s finančním poradcem, který vám poskytne odborné informace a pomůže vám zvolit pro vás nejvýhodnější řešení.

Výběr peněz po roce 2024

Od roku 2024 přichází zásadní změny v penzijním připojištění, které ovlivní i výběr naspořených peněz. Hlavní novinkou je transformace stávajícího systému na dva pilíře – spořicí a účastnický. Výběr peněz po roce 2024 se bude lišit podle toho, ve kterém pilíři budete své penzijní spoření vést. V rámci spořicího pilíře, který bude sloužit primárně k dlouhodobému spoření na penzi, bude platit možnost výběru peněz až po dosažení důchodového věku. Výjimku budou tvořit situace jako vážná nemoc nebo invalidita. V případě účastnického pilíře, který bude zaměřený na investování a zhodnocování úspor, bude možné vybrat peníze i před dosažením důchodového věku. Zde ale bude platit daňová povinnost z výnosů. Předtím, než se rozhodnete pro výběr peněz, důkladně zvažte všechny možnosti a dopady vašeho rozhodnutí. Pro více informací se obraťte na svou penzijní společnost nebo finančního poradce.

Dědictví a penzijní připojištění

Rok 2024 přináší důležité změny v oblasti penzijního připojištění, které ovlivní i jeho roli v dědictví. Pojďme se podívat na to, co se mění a jaký to má dopad na vaše blízké.

Doposud platilo, že v případě úmrtí účastníka penzijního připojištění se naspořené prostředky dědily dle jeho závěti, případně dle zákonné dědické posloupnosti. Od roku 2024 se však pravidla mění a pozůstalostní penze se stává samostatným produktem odděleným od penzijního připojištění.

To znamená, že si budete moci zvolit osobu, které bude pozůstalostní penze v případě vašeho úmrtí vyplacena, a to bez ohledu na dědické řízení. Tuto osobu si určíte přímo u penzijní společnosti.

Změna má své výhody i nevýhody. Na jedné straně zjednodušuje a urychluje proces vyplacení peněz pozůstalým. Na straně druhé to znamená, že o rozdělení vašich finančních prostředků v případě úmrtí již nerozhoduje pouze závěť.

Je proto důležité se s novými pravidly seznámit a zvážit, zda je pro vás výhodnější ponechat stávající nastavení, nebo využít možnosti určení obmyšlené osoby pro pozůstalostní penzi.

Doporučení pro klienty

S rokem 2024 přichází několik změn v penzijním připojištění, které byste si jako klienti měli uvědomit. Zvyšuje se státní příspěvek, takže se vyplatí zvážit navýšení vašich vlastních příspěvků. Maximální státní podporu získáte již při měsíčním příspěvku 1 700 Kč. Nezapomínejte, že státní příspěvek je osvobozen od daně z příjmů, což dále zvyšuje atraktivitu penzijního připojištění. Od roku 2024 se také mění pravidla pro výběr peněz. Zda se vás tyto změny týkají, záleží na tom, kdy jste si penzijní připojištění sjednali. Pro nové smlouvy uzavřené od roku 2013 platí, že si budete moci vybrat peníze jednorázově po dosažení 60 let věku. U starších smluv se podmínky liší. Doporučujeme vám proto kontaktovat vaši penzijní společnost a informovat se o konkrétních změnách, které se vás týkají. Nepodceňujte význam penzijního připojištění pro zajištění vaší finanční stability v pozdějším věku.

Srovnání s doplňkovým penzijním spořením

Penzijní připojištění prochází od roku 2024 významnými změnami. Hodně se mluví o tom, jak se liší od doplňkového penzijního spoření, které je na trhu už delší dobu. Zásadní rozdíl je ve státním příspěvku. U penzijního připojištění se od roku 2024 snižuje maximální státní příspěvek na 1 200 Kč ročně. U doplňkového penzijního spoření můžete získat až 2 400 Kč ročně, pokud si spoříte alespoň 1 000 Kč měsíčně. Další rozdíl je ve flexibilitě výběru peněz. U penzijního připojištění si můžete vybrat až 60 % naspořené částky jednorázově, zbytek musíte pobírat formou doživotní renty. U doplňkového penzijního spoření si můžete vybrat celou naspořenou částku jednorázově po dosažení 60 let věku. Rozdíly jsou i v poplatcích. U penzijního připojištění jsou poplatky regulovány zákonem a jsou obecně nižší než u doplňkového penzijního spoření. Než se rozhodnete pro jeden z produktů, pečlivě zvažte svá očekávání a finanční možnosti. Prostudujte si podmínky obou produktů a porovnejte si je. Nebojte se obrátit na finančního poradce, který vám s výběrem pomůže.